Deodor end- Hấp thụ khí độc, cấp cứu tôm cá nổi đầu

Hấp thu khí độc trong ao nuôi tôm cá
Cấp cứu tôm cá nổi đầu
Ôn đinh moi truong nuôi tôm cá