Lactomin – Giảm mật độ vi khuẩn gây bệnh gan cấp tính trong gan và nước ao nuôi Tôm Thẻ, Tôm Sú

Giảm mật độ vi khuẩn Vibrio Parahaemolyticus gây bệnh gan cấp tính trong gan và nước ao nuôi tôm thẻ, tôm sú.