Lactozyme – Nông to đường ruột, đặc trị trống ruột, phân trắng ở Tôm Thẻ, Tôm Sú.