Pond clear – chuyên gia vi sinh xử lý đáy nước

Hấp thụ khí độc như H2S, NH3…….
Giam độ đục, ổn định PH và màu nước ao nuôi, ngăn ngừa và cắt giảm các loại tảo độc trong ao nuôi, phục hồi đáy ao, ngăn ngừa phát sinh khí độc.