Aqua Clean – Sản phẩm chuyên xử lý sạch nước ao giảm cợn độc, giảm vi khuẩn

Sản phẩm chuyên xử lý sạch nước ao giảm cợn độc, giảm vi khuẩn Vibrio Parahaemotycus, v. Harveyi