Chi rong đá Gelidiella

Gelidiella acerosa, Rong đá cong. Hiện chỉ khai thác từ tự nhiên. Đã nuôi trồng ở Ấn Độ.