Rong câu thừng Gracilaria chorda

Rong câu thừng Gracilaria chorda. Hiện chỉ khai thác tự nhiên.