Rong câu mảnh Gracilaria tenuistipitata

Rong câu mảnh Gracilaria tenuistipitata. Hiện được nuôi trồng ở miền Trung và miền Tây.