Rong câu chỉ vàng Gracilaria Verrucosa

Rong câu chỉ vàng Gracilaria verrucosa. Hiện được nuôi trồng ở miền Bắc.