Rong câu thắt Gracilaria Blodgettii

Rong câu thắt Gracilaria blodgettii. Hiện được khai thác tự nhiên.